Науковий центр Аріадна

Курсова робота

Курсові роботи на замовлення

     Курсова робота є першою роботою студента, що вимагає від нього освоєння елементів науково-дослідної роботи. Тема курсової роботи не може носити описового характеру, у формулюванні темі має бути закладена дослідницька проблема. 

     Готова курсова робота містить наступні розділи:

 • Зміст (із зазначенними сторінками)
 • Вступ (короткий опис сфери застосування, актуальності і науково-технічної значущості вирішуваного завдання, стисла розповідь щодо суті вирішуваного завдання, формулювання мети та цілей роботи
 • Теоретична і практична частини (можливі варіації) - огляд існуючих методів вирішення подібних завдань (літературний огляд), опис конкретно вирішуваного завдання, методів і алгоритмів, що використовуються для його вирішення, порівняльний аналіз, результати моделювання і так далі
 • Висновок (загальні підсумки та результати, отримані в ході виконання роботи, рекомендації щодо подальшого застосування результатів роботи)
 • Список літератури (наводиться досить повний список прямо або опосередковано літератури, що використовувалася: книги, підручники, наукові праці, статті, тези доповідей, статей з Internet (з обов'язковою вказівкою назви, авторів і посилання на www)

     Процес написання Вашої курсової роботи включає наступні етапи:

 • Вибір теми
 • Підбір і первинне ознайомлення з вітчизняною і зарубіжною літературою по вибраній темі
 • Складання попереднього варіанту плану
 • Вивчення підібраних літературних джерел
 • Складання остаточного варіанту плану
 • Обробка інформації літературних джерел, її систематизація і узагальнення 
 • Написання курсової роботи

     Курсова робота, як правило, містить не більше 30-35 сторінок машинописного тексту, надрукованого з одного боку стандартного аркуша формату А4 через інтервал 1,5.